E 8th

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

E 8TH

Newberry Team: Ken Newberry + Clint Johnson
Builder: Stetzer Builders
Photography: Julie Soefer Photography – Claudia Casbarian